• Ms. ZHAO Wei International Cooperation Dept, Yilin Press, Ltd Room 1504, Building A, 1 Human Road Nanjing 210009, P.R. China

  • zhaowei@yilin.com

  • Tel: + 86 25 83658354
    Fax: +86 25 83242328
    Website: www.yilin.com
Executive Board
President GU Aibin Tel: (025)83658300
Editor-in-Chief LIU Feng Tel: (025)83658301
Vice President HANG Ying Tel: (025)83658305
Deputy Editor-in-Chief YUAN Nan Tel: (025)83658303
Vice President CHEN Min Tel: (025)83658310
Vice President LI Ruihua Tel: (025)83658352
Vice President XIE Shanqinng Tel: (025)83658355
President Assistant FAN Hongsheng Tel: (025)83658302
Editorial Departments
Foreign Literature Division
Chief TIAN Zhi Tel: (025)83658358
YAO Yi Tel: (025)83658362
ELT Division
Chief Ji Yu Tel: (025)83658348
LUO Daming Tel: (025)86637608
SHI Xiaogang Tel: (025)83658378
TIAN Hongbi Tel: (025)83658347
Periodical Division
Chief ZHANG YU Tel: (025)83658326
Humanities and Social ScienceDivision
Chief CHEN Ye Tel: (025)83658353
Comprehensive Editorial Division
Chief WANG Lixing Tel: (025)83658337
Administrative Departments
General Office FAN Hongsheng Tel: (025)83658302
Chief Editorial Office ZHANG Yuanfan Tel: (025)83658331
International Cooperation Department ZHAO Wei Tel: (025)83658354
Financial Office CHEN Min Tel: (025)83658310
LI Yu Tel: (025)83658391
HR Department HU Xingman Tel: (025)83658306
Design and Production Office WANG Yiquan Tel: (025)83658316
HU Ni Tel: (025)83658317
Marketing Department
Manager LU Zhizhou Tel: (025)83658359
WU Xundong Tel: (025)83300970